Integratívny spôsob práce

Integratívny prístup, s ktorým sa stretnete u nás v O dušu vychádza z rešpektu voči odlišnosti, otvorenosti k učeniu sa od kolegov i klientov a vernosti sebe pri psychoterapeutickej práci.
Najväčší dôraz je kladený na spoločné účinné faktory (Goldfried, Evans) – prvky, ktoré sa objavujú naprieč rôznymi psychoterapeutickými prístupmi (ako je napr. gestalt, systemický prístup, PCA, psychoanalýza) a ukazujú sa ako kľúčové pre úspešnosť psychoterapie. Zvláštna pozornosť sa pritom venuje vzťahu terapeut-klient. Na tomto základe sa potom stavia prístup „šitý na mieru.“
Uvedomujeme si totiž, že každý človek je iný, jedinečný. To, čo jednému vyhovuje a pomáha, druhému nemusí. Snažíme sa preto o prístup šitý na mieru konkrétnej terapeutickej situácie. Vychádzajúc nielen z potrieb a osobnosti klienta, vlastných daností a schopností terapeuta, ale v
neposlednom rade aj z kontextu, v ktorom sa spoločne nachádzajú.